Mental test (Functional Analysis) with passed gun shot test. Date: 2010.04.10
Only in Norwegian. If you want a translation please contact us.

  1 2 3 4 5
1)Tilgjengelighet Hundens møteprogram og kontaktvillighet Avviser aggressivt kontakt med fremmede mennesker Unndrar seg kontakt med fremmede mennesker Godtar kontakt med fremmede mennesker

COPPIE

Tar kontakt med fremmede mennesker, for eksempel når fører tar kontakt

 
Påtrengende kontaktvillighet
2) Lekelyst (Jaktkamp) hundens evne/vilje til å vise kampadferd Avviser lekeinvitasjon, leker ikke Noe treg i starten senere aktiv i korte intervaller

COPPIE

Lett å få i gang, aktiv. Skiller mellom aktivitet/passivitet Starter raskt. intens i leken. Vanskelig å avbryte, kan gå over i kamplek Tar initiativ i leken. Går raskt over i kamplek, avbryter ikke


 
4)Sosial kamp hundens evne/vilje til å vise kampadferd Svarer ikke på kamputfordring, kan vise flukt

COPPIE

Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.
 
Svarer på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, lav styrke.

 
Svarer raskt på kamputfordringen. Utfordrer selv til kamp, stor styrke. Utfordrer umiddelbart, svarer meget raskt. Viser utfall
5) Sosial dominans Hundens evne til å klatre på rangstigen Viser ingen dominanstegn gjennom testen (underdanig) eller viser dominanstegn uten forutgående provokasjon

COPPIE

Kan vise svake dominanstegn i leken, ellers ikke Viser moderate dominanstegn riktig avpassede svar gjennom ett eller flere testmomenter, noe kraftigere i lek
 
Viser kraftige dominanstegn i flere testmomenter, forholdsvis tidlig i momentenes gjennomføring

 
Viser vedvarende kraftige dominanstegn umiddelbart ved momentets start
6) Jaktlyst Hundens lyst og evne til å lete opp/fange et bytte Viser ingen interesse Starter men fullfører ikke Starter nølende, økende interesse, fullfører

 
Starter målbevisst. bytteinteressert

COPPIE

Starter meget raskt. Stor fart. Blokkeringstendenser
7) Byttegripende Hundens evne og intensitet i å gripe byttet Ingen bytteinteresse Svak interesse. snuser på byttet. Griper ikke Griper noe nølende, slipper raskt

COPPIE

Griper målbevisst, drar byttet med seg. Avslutter

 
Gjør innhopp, griper. Vanskelig for å komme i balanse
8) Forsvarslyst Hundens lyst til å stanse en inntrenger Ingen engasjement. kan vise flukt eller flukttendenser

COPPIE

Går svakt i forsvar, kan pendle mellom avverging, passivitet eller flukttendenser Engasjerer seg effektivt i forsvar, med riktig tyngde
 
Forsvarer seg med stor økende kraft og tyngde Forsvarer seg med stor kraft og tyngde alt fra momentets start

 
9) Funksjonsutvikling Intensitet og hurtighet Ingen synlig reaksjon

COPPIE

Viser kun deler av forsvarsfunksjonen, kontakt eller dominans. Kan gå direkte i flukt eller angrep Viser økende intensitet gjennom kontakt og dominans- programmet
 
Rask utvikling med tyngde i dominansprogram

 
Står avventende, går direkte i angrep
10) Terskelverdi Hvor stor trussel det må til for å utløse flukt/angrep Umiddelbar flukt/angrep reaksjon Viser flukt/angrep ved 1/3 av distansen

 
Viser flukt/angrep ved 1/2 av distansen Viser flukt/angrep ved revirgrensen Ingen flukt/angrepsreaksjon

COPPIE

11) Avreagering Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning Avreagerer ikke Avreagerer men bruker for lang tid i enkelte testmomenter Avreagerer og avreaksjonen står i forhold til reaksjonen

COPPIE

Avreagerer for raskt, uten selvoppholdelses drift Ingen reaksjon ingen avreaksjon
12) Konsentrasjon Hundens evne til å holde på oppmerksomheten Bryter oppmersomheten meget raskt, både ved passiv og aktiv påvirkning. Impulsiv Bryter oppmerksomheten noe raskt, ved passiv eller aktiv påvirkning Holder oppmerksomheten så lenge det finnes motiv

COPPIE

Tendenser til blokkering ved enkelte testmomenter Blokkerer
13) Koordinering Riktig handling mellom og mot opplevelsene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjoner og mellom testsituasjonene Handler irrasjonelt i de fleste testsituasjonene Løser enkelte moment rasjonelt Løser de fleste momenter rasjonelt

COPPIE

Korrekte handlinger med full kontroll
14) Temperament Hvor hurtig hunden tilpasseer seg omgivelsene Ikke reaksjon i testsituasjon, kan også være uengasjert Noe oppmerksom, svarer litt tregt mot påvirkningene. tilpasser seg en anelse langsomt i testsituasjonen
 
Oppmerksom, svarer hurtig på de fleste testsituasjoner. Tilpasser seg i testsituasjonen

COPPIE
 

Meget oppmerksom, svarer meget raskt på påvirkningene. Forstyrres litt av omgivelsene Overdreven oppmerksom, svarer meget raskt mot påvirkningene. handlingen veksler for hurtig. Forstyrres av omgivelsene
15) Mot Hundens evne til selvstendig å løse en oppgave Er ikke i stand til å løse testsituasjonen tross førerhjelp Trenger førerhjelp for å løse de fleste av testsituasjonene Løser selvstendig, men etter forholdsvis lang tid de fleste testsituasjonene

COPPIE

Løser selvstendig og hurtig største delen av testsituasjonene. Skal ikke ha vist flukt Løser direkte og selvstendig samtlige testsituasjoner. Skal ikke ha vist flukt eller flukttendenser
16) Skarphet Hundens refleksreaksjon mot trussel som kommer brått på Refleksreaksjonen til hunden er momentant flukt Gjør unnamanøver. vender seg mot objektet. Viser ingen skarphetstegn Gjør
Stopper opp. Går mot objektet. Viser trusselsignaler. kan vise angrep/aggressivitet

COPPIE

Viser angrep med islett av bestående aggresjon Går direkte i angrep med stor aggresjon. Vanskelig for å komme i balanse
17) Skuddfast Hundens reaksjon på skudd Skuddredd. Viser momentant flukt. Tydelige klengetendenser eller går direkte i passivitet Skuddredd. bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. kan vise økende redsel for hvert skudd Skuddberørt. pendler mellom redsel og oppgitthet. tilstanden vedvarer ved hvert skudd Skuddfast. Sterke oppmerksomhets- signaler som avtar ved hvert skudd. gjenopptar aktiviteten. Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets- signaler

COPPIE